Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden CellCare Supplements en CellCare Health Centre

 

Artikel 1 - Definities      

 

Verkoper: CellCare en aan haar gelieerde handelsnamen, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

 

Koper: de wederpartij van verkoper, of in specifieke gevallen expliciet vermeldt de consument of de ondernemer (een ondernemer heeft zich via relatieformulier aangemeld en is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden);

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper. CellCare behoudt het recht deze   algemene voorwaarden op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te  wijzigen.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1             De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2             De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

 

2.3             De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2.4             Indien gecertificeerde producten worden geleverd, prevaleren de bepalingen van het certificaat en zijn deze voorwaarden aanvullend van toepassing.

 

2.5             Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

2.6             Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen/Acties/Offertes/Prijzen

3.1             Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

3.2             Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging door verkoper van een door koper geplaatste order;
bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten.
 

3.3             Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de mondelinge overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

3.4             Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.5             Verkoper is gerechtigd van koper te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door koper, zulks ter beoordeling van verkoper.

 

3.6             De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief verpakkingskosten, heffingen van overheidswege. Bij bestellingen tot een bedrag vanaf € 50,- worden aanvullend verzendkosten van € 4,50 in rekening gebracht.

 

3.7             Indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, heffingen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal, is verkoper gerechtigd deze prijsstijging aan koper door te berekenen, tenzij de prijsstijging voor verkoper voorzienbaar was.

 

Artikel 4 – Bijzondere bepalingen Health Centre

4.1             Acceptatie van de afspraak komt tot stand na schriftelijke bevestiging.

 

4.2              CellCare Health Centre kan besluiten een consult digitaal te geven, CellCare is niet verplicht hiervoor een reden op te geven.

 

4.3             Het tarief voor het consult wordt in de bevestigingsbrief vermeld en wordt naar rato gefactureerd. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

4.4              Betalingsvoorwaarden op locatie: consulten worden uitsluitend per pin of contant betaald.

                    Betalingsvoorwaarden digitaal: via factuur binnen 8 dagen.

 

4.5             Vergoeding is afhankelijk van verzekeraar en polisvoorwaarden.

 

4.6.            Behandelovereenkomst: in 1995 trad de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) in werking, die de positie van de cliënt ten opzichte van de arts, paramedicus en andere hulpverleners in Nederland regelt. Onder deze wet valt onder meer de verplichting van de hulpverlener om de cliënt goed voor te lichten, toestemming te vragen voor behandeling, geheimhoudingsplicht betreffende cliëntgegevens, aanleggen van een cliëntdossier en de vrije inzage van de cliënt hierin. Ook de therapeuten binnen CellCare Health Centre houden zich hieraan.

 

4.7             Geen enkele behandeling bij verkoper mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. In voorkomende gevallen zal de therapeut u terug verwijzen naar uw arts.

 

4.8             Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren; de therapeut stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

 

4.8              Afzeggen: indien u, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent om op de afgesproken behandeltijd te komen, belt u dan tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) op, zodat een ander op dit tijdstip kan worden behandeld. Afspraken die niet tijdig (dus binnen 48 uur van tevoren) zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. U kunt te allen tijde (ook in het weekend) uw boodschap doorgeven via de mail info@cellcarehealthcentre.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0341-743993.

 

4.10           De directie van CellCare Health Centre behoudt het recht, zonder nadere mededeling, te beslissen een cliënt niet te behandelen.

 

4.11           CellCare Health Centre is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van CellCare Health Centre die volgens client bij zorgvuldig handelen vermeden had kunnen worden. CellCare Health Centre is voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van totale consulttarief van de afgelopen 6 maanden.

 

4.12           CellCare Health Centre is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 

4.13           CellCare Health Centre volgt de maatregelen van het RIVM/Overheid op en probeert zoveel mogelijk jouw en onze veiligheid te waarborgen.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

5.1             Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Er wordt gewerkt volgens een streng kwaliteitszorgsysteem dat is gebaseerd op HACCP.

 

5.2             Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5.3             Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

 

5.4             Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed.

 

5.5             Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6 – Levering

6.1             Alle Leveringen geschieden af magazijn. Producten zijn verkrijgbaar bij CellCare Supplements via webshop, mail of anders.

 

6.2             Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

6.3             Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van koper.

 

6.4             Indien koper de gekochte producten niet binnen 48 uur alsnog afneemt, is verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van koper.

 

6.5             Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te gunnen alsnog voor nakoming zorg te dragen.

 

6.6             Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 

6.7             Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

6.8             Verkoper is gerechtigd te bepalen dat bepaalde producten slechts kunnen worden geleverd bij aanschaf van een door verkoper bepaalde minimumhoeveelheid.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht voor koop op afstand  

7.1             Bij de aankoop van producten via de webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

7.2.1          Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts uit de verzendverpakking halen om de kenmerken en de werking van het product, zoals op het etiket/doosjes is aangegeven, vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De seal onder de dop mag niet verbroken worden.

 

7.2.2          De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.2.1.

 

Bij levering van diensten aan consument:

7.3.            Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, echter nimmer binnen 48 uur van aanvang van de dienst.

 

7.4             Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping voor koop op afstand

8.1             Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.2             Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 - Onderzoek, reclamatie

9.1              Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken.

Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

 

9.2             Is aan koper een monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Een afwijking in de kwaliteit, kleur, reuk, gewicht, dichtheid, aantal en grootte van 0-5% wordt door koper getolereerd.

 

9.3             Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. Niet zichtbare tekorten dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

 

9.4             Reclame met betrekking tot facturen dient schriftelijk plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

9.5             Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd.

 

9.6             Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten.

 

Dienen gebrekkige producten te worden geretourneerd, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper in de originele verpakking en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

 

9.7             Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.

 

9.8             Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

 

9.9             Een veronderstelde tekortkoming door verkoper laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Artikel 10 - Betaling

10.1           Facturen zullen worden verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres, tenzij anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens verkoper onverlet laat.

 

10.2           Betaling dient te geschieden via IDEAL, automatische incasso dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

10.3           Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

10.4           In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

 

10.5           Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 11 - Incassokosten

11.1           Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een minimum van € 40,00.

 

11.2           Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1           Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen. Is er sprake van emballage dan blijft deze te allen tijde eigendom van verkoper.

 

12.2          Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

12.3          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.4          Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, maar niet via webshop van koper, mits op de website de consument adviesprijs wordt aangeboden, of als betaalmiddel worden gebruikt. I.v.m. de aard van de producten is het de koper niet toegestaan deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren. Voor het geval dat verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en de producten mede terug te nemen.

 

Artikel 13 – Online doorverkoop, korting

13.1           Een gezondheidsprofessional kan alleen korting ontvangen wanneer deze gezondheidsprofessional zich via een relatieformulier heeft aangemeld en is geaccepteerd.

 

13.2           Doorverkoop online, via websites en webwinkels etc. is toegestaan, mits de consumenten adviesprijs wordt gehanteerd,

 

13.3           Doorverkoop kan slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening als gezondheidsprofessional;

 

13.4           Als blijkt dat er in strijd met deze afspraak wordt gehandeld, komt de korting met terugwerkende kracht te vervallen en is gezondheidsprofessional deze alsnog verschuldigd;

 

13.5           Wanneer aan deze punten niet wordt voldaan zal er een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 50.000, - voor iedere overtreding van deze afspraak én voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 14 - Garantie

14.1           De door verkoper geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn.

 

14.2           Deze garantie is beperkt:

                    - tot leveringen aan kopers binnen de EU.

 

14.3           Deze garantie vervalt:

 bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
 na verwerking, vermenging of bewerking door koper of een derde van het geleverde;
 bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
 door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken;
 bij gebruik voor een ander doel dan koper aan verkoper heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is;
 zodra het seal is verbroken.

 
14.4           Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

15.1           Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper;
koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 

15.2           Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

15.3           Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

15.4           Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1           Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de producten.

 

16.2           Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan verkoper toegerekend kunnen worden;
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

16.3           Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

16.4          Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren.

 

16.5           Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:

afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde producten/monsters;
schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de (milieu)wetgeving is gewijzigd na levering;
voor schade ten gevolge van gebruik door koper niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
schade ontstaan nadat koper het product heeft bewerkt en/of daaraan stoffen zijn toegevoegd zonder medeweten van verkoper.
 

16.6           Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

 

16.7           Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

16.8           De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.

 

Artikel 17 - Risico-overgang/transport

17.1           Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

17.2           Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.

 

17.3           Indien en voor zover verkoper transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

 

17.4           Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

17.5           Iedere rechtsvordering van koper op verkoper verjaart na verloop van 2 jaar voor koper en 5 jaar voor bedrijven, te rekenen vanaf de datum van levering.

 

Artikel 18 - Overmacht

18.1          Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

18.2           Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, exportbelemmeringen, ongelukken, diefstal, brand, pandemie , ziekte van haar personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen, al dan niet tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper en overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.

 

18.3           Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

 

18.4           Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

18.5           Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1           Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

 

19.2           Alle door verkoper geleverde zaken, verstrekte monsters, berekeningen, brochures, cursusmateriaal, hand-outs, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

19.3           Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde verpakking of de bijsluiter te verwijderen.

 

Artikel 20 - Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht  

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21 - Deponering voorwaarden

CellCare Health Group, CellCare Health Centre zijn de handelsnamen van CellCare Philosophy in Supplements B.V. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32096672.

 

Artikel 22 - Onderdeel van

CellCare Supplements en CellCare Health Centre zijn onderdeel van de CellCare Health Group.