Privacy verklaring

CellCare Supplements hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het juist gebruik van de website  Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn, zoals het bestellen van voedingssupplementen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving.

 

Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.cellcare.nl, en alle overige via deze websites bereikbare webpagina’s van CellCare Supplements (verder: Website(s)).

 

1.        Identiteit CellCare Supplements

CellCare Supplements is statutair gevestigd te Nijkerk (Nederland) op Ohmstraat 3a, 3861 NB en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32096672.

 

2.        Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 

3.        Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?

Met ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie of informatieonderdelen bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Wij leggen de volgende gegevens (indien van toepassing) van u vast in ons verkoop- en ordermanagementsysteem, wanneer u via onze webshop, telefonisch of per mail een bestelling plaatst:

  •          NAW-gegevens
  •          Bedrijfsnaam
  •          Factuuradres
  •          Afleveradres (indien dit afwijkt van het factuuradres)
  •         Telefoonnummer
  •          E-mailadres
  •          Hoe je ons gevonden hebt
  •          Akkoordverklaring
  •          Registratie als gezondheidsprofessional of consument
  •          Akkoord op nieuwsbrief
  •          Aankoopgegevens

Als aanvulling op bovenstaande, kunnen wij (indien van toepassing) de volgende gegevens vastleggen wanneer u zich als gezondheidsprofessional registreert op onze webshop:

  •         IBAN nummer
  •         Betaalmethode
  •         KvK
  •         BTW nummer
  •         De beroepsvereniging waarbij u aangesloten bent
  •         Uw akkoordverklaring
  •         Of je een nieuwsbrief wilt ontvangen

Bovenstaande gegevens leggen wij vast in ons verkoop- en ordermanagementsysteem om uw bestelling op een goede en efficiënte manier af te kunnen handelen en onze verplichtingen uit hoofde van uw bestelling na te kunnen komen. Uw bestelgegevens en bestelhistorie bewaren wij tot 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

 

Met behulp van deze gegevens kan CellCare Supplements haar klanten direct dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal CellCare Supplements uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit vereist is, zullen wij hier afzonderlijke toestemming voor vragen.

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten worden verzameld, in het bijzonder wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u contact opneemt met onze administratie met vragen, klachten, etc.

 

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 

3,1          Berichten

Als u op de website een bericht via ons contactformulier achterlaat, vragen wij enkele gegevens om persoonlijk, snel en adequaat te kunnen reageren. Wij leggen de volgende gegevens vast in ons klantrelatie systeem:

  •         Voornaam
  •         Achternaam
  •         E-mailadres
  •         Eventueel telefoonnummer
  •         Inhoud van uw bericht

Wij leggen deze gegevens vast om u in de toekomst bij eventuele vervolgvragen efficiënter te kunnen helpen. De bovenstaande gegevens bewaren wij tot 7 jaar na dato.

 

4.        Persoonsgegevens anders verkregen dan via de website van CellCare Supplements

 

4.1.        Telefonische klantenservice

CellCare Supplements spant zich in om belangstellenden en bestaande klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over ons bedrijf en onze producten. Daartoe kan ook gebruik gemaakt worden van onze telefonische klantenservice.

Wanneer CellCare Supplements medewerkers contact hebben met belangstellenden of bestaande klanten in het kader van deze telefonische klantenservice, kunnen gegevens vastgelegd worden in ons klantrelatie systeem. In sommige gevallen zullen deze contactgegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals namen en telefoonnummers, maar mogelijk ook aan deze namen gekoppelde klachten of vragen.

Dit doen we om:

  • afspraken vast te leggen
  • de voortgang van het afhandelen van vragen en klachten te kunnen bewaken
  • de kwaliteit van onze producten en diensten te kunnen verbeteren
  • de toekomstige informatievoorziening aan klanten te optimaliseren

 

4.2.        Beurzen en soortgelijke evenementen

Bij een beurs of evenement is het voor prospects en klanten mogelijk om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, productinformatie of andere informatievoorzieningen. Hierbij gelden dezelfde vastleggingen als hierboven omschreven.

 

5.        Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

In een beperkt aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen, bijvoorbeeld met applicaties in de cloud of transporteurs. Dat doen we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, of om een afspraak die we met u hebben gemaakt na te kunnen komen.

 

Deze derde partijen worden zorgvuldig door ons geselecteerd en met alle derde partijen worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijke vereiste beveiligingsmaatregelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die wij met deze derde partijen afsluiten en wij beoordelen deze partijen op naleving van de gemaakte afspraken.

 

CellCare Supplements verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die gevestigd zijn in landen met een door de Europese Commissie ontoereikend geacht niveau van bescherming.

 

CellCare Supplements erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens in een beperkt aantal situaties zouden kunnen delen met onze dienstverleners, voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

 

6.        Beveiliging

CellCare Supplements heeft de nodige technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en om verlies of oneigenlijk gebruik van uw gegevens tegen te gaan. CellCare Supplements werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie

 

7.        Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage: U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, dan geven wij - op uw verzoek - u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
  • Recht op gegevens wissen: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
  • Recht op beperking van de verwerking: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
  • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
  • Recht om een klacht in te dienen: Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@cellcare.nl. Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u contact wilt opnemen met CellCare Supplements in verband met het bovenstaande, dan kan dat via de onderstaande link of via het onderstaande adres. Vermeld dan om welke persoonsgegevens het gaat.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, door CellCare Supplements overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.

 

https://cellcare.nl/contact/  

CellCare Supplements

Midden Engweg 43

3882 TS Putten

Nederland

 

8.        Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG adviseert ons op het gebied van de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG ons bij eventuele datalekken.

 

9.        Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen in onze Privacyverklaring kunnen worden veroorzaakt door veranderingen in de diensten die CellCare Supplements aanbiedt, of door aanpassingen op het gebied van privacy wet- en regelgeving.

 

10.     Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat CellCare Supplements niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met CellCare Supplements niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor het laatst aangepast op 24-07-2020.